?imdiye kadar servis fi?lerini merkezden ve manuel olarak sisteme giren Ferroli, Sistek ile gerek bir otomasyona sahip oldu. IOS?S-SOS ile Trkiyenin farkl? blgelerindeki 180 teknik servis, ?stanbuldan ynetilebiliyor. Eskiden gecikmeli olarak kayda al?nan servis fi?leri, IOS?S-SOS sayesinde gerek zamanl? olarak muhasebe kay?tlar?na yans?t?labiliyor.

Ferroli, proje ncesinde sat?? sonras? iin farkl? ve basit bir program kullan?yordu. Sahada servisler, servis formu olarak isimlendirilen formlara m?teri bilgilerini giriyorlard?. Trkiyedeki 180 teknik servis bu formlar? doldurup merkeze gnderiyorlard?. ?stanbul merkeze gelen o fi?ler, data giri? elemanlar? taraf?ndan sisteme giriliyordu ve bu da uzun zaman al?yordu. Teknik servisler de ellerindeki servis fi?ini bekletip 15/30 gnlk periyotlarda gnderdi?i iin 180 teknik servisten gelen servis formlar? inan?lmaz yo?unluk ve y???lma yarat?yordu. te yandan fi?ler buraya gelene kadar baz? detaylardan ar?nd?r?l?yordu; problemin kayna??, zm yolunu gzlemlenemiyordu. Ferroli servislerinde; rn servise b?rak?ld??? anda bundan haberdar olmak, O rnn tamirat? iin neler yap?ld???n? izleyebilmek ve servislerin hak edi?lerinin fi?ler zerinden e? zamanl? takibini yapabilmeyi istiyordu.

Erhan Grsoy:Sistek ile birlikte kurdu?umuz sistemde ise servis bir ar?zay? giderir gidermez, web zerinden hak edi? formunu dolduruyor; form an?nda buraya ula??yor ve inceleniyor. Onayland??? anda da durum web zerinden servise bildiriliyor. Servis hemen faturas?n? kesiyor. Art?k Sistek zerinde i? nerede retiliyorsa, orada tamamlan?yor diyebiliriz. Biz Ferrolide entegre bir sisteme sahip olmak iin Sistek ile birlikte al??ma karar? ald?k ve ?u an bu karar?m?z?n ne kadar do?ru oldu?unu ald???m?z sonulardan grebiliyoruz. Hayata geen proje ile sa?lad???m?z verimlili?in de?eri llemez. Hem karl?l???m?za do?rudan etkileri oldu hem de m?teri memnuniyeti artt?.

H.a?r? Ero?lu: Eskiden bayi sat??? yapar, gider kombiyi duvara monte eder, gaz uygunluk belgesini de al?r ve ard?ndan servise gelin cihaz? devreye al?n, garantisini ba?lat?n faks? ekerdi. Bu yeni sistemle tm sat?? noktalar?na da web arayzl birer ekran at?k. ?imdi yine i?lemleri yap?yorlar ama teknik servise faks ekmek yerine bu web arayzn kullan?yorlar. Bylece biz de merkez olarak sreci daha sa?l?kl? takip edebiliyoruz. Sat?? noktalar? da bylece sistemin bir paras? haline geldiler.

Erhan Grsoy:?lerleyen dnemler iin de servislerin yedek para sipari?lerinin web zerinden yap?lmas? ve sipari?lerin durumunu grmeleri, e?itim taleplerinin takip edilmesi gibi ihtiyalar?m?z var, program bu zellikleri de bar?nd?r?yor ve ilerleyen gnlerde bunlar? da kullanmaya ba?layaca??z. Ayr?ca ?u anda bayilerin sipari?leri merkezi olarak al?n?yor ve biz bu i?i de yak?nda IOS?S-SOS ile yapmaya haz?rlan?yoruz. Yani bayi, sipari?ini sistem zerinden verecek ve takip edecek. ?yle bir d?nnce IOS?S-SOS sayesinde mkemmel bir zaman planlamas? ve otomasyon kabiliyeti kazand???n?z grlyor. Peki bu projenin rakamsal getirileri konusunda bir al??man?z var m??

H.a?r? Ero?lu: Y?lda ortalama 50 bin yeni kombi sat?yoruz ve geen y?l hem ar?zalar? hem de ilk al??t?rmalar? kapsayacak ?ekilde ayda maksimum 16 bin fi? geldi. Yapt???m?z analizler bize bu rakam?n her y?l yzde 20 artt???n? gsteriyor. Yani geen y?lki 16 bin fi?, bu y?l 19 bin fi? anlam?na geliyor ve bunlar art?k sisteme teknik servislerden girilmi? oluyor. Bunun Ferroliye kazand?rd??? verimlilik ve esnekli?i lmek mmkn de?il. Erhan Grsoy: Sistemin operasyonel rahatl?ktan ba?ka bize sa?lad??? ok nemli bir nokta daha var. O da i?in m?teri taraf?. Biz art?k servis almak isteyen m?teriye saatle randevu verebilir hale geliyoruz. Sistek taraf?ndan Ferroliye kurulan sistem sayesinde Saat 16:00 gibi sizde olaca??z efendim diyebiliyoruz, bu da bize nemli bir m?teri memnuniyeti avantaj? sa?l?yor. Sistek ile IOS?S-SOS projesinin hayata gei? fikri nas?l do?du?

H.a?r? Ero?lu: 2006 ba??nda bir gn genel mdr yard?mc?m?zla sistemi geli?tirmek ad?na neler yapabilece?imizi konu?urken bir hayal listesi olu?turduk. Bu hayalleri gerekle?tirme do?rultusunda 10 15 ?irketle gr?tk ve bunlar aras?ndan baz?lar?n? eledik. Karar verme a?amas?nda ise bir bilgi i?lem yneticisine ihtiyac?m?z oldu?unu grdk ve bylece Erhan Bey aram?za kat?ld?.

Erhan Grsoy:Ben i?e ba?lad???mda a?r? Beyin elinde koca bir klasr vard?. neriler aras?nda standart CRM paketleri oldu?u gibi olaya sadece bir network i?i olarak bakan paketler de vard?. ?lerinden hibiri sa?lam bir metodolojiye sahip de?ildi. Sonra pazardaki di?er rakiplerin hangi zmleri kulland???n? ara?t?r?nca yolumuz Sistek ile kesi?ti. Sistekten gelen grevliler bize etkileyici bir sunum yapt?lar. Bu i?i yapabilecek sisteme, metodolojiye sahip olduklar?n? anlad?k ve Sistek ile al??ma karar? ald?k. Ferrolinin di?er lkelerde kulland??? benzer bir zm yok muydu?

H.a?r? Ero?lu:Global anlamda kullan?lan bir zm yoktu. ?talya ve ?ngilterenin kulland??? birbirinden ayr? zmler vard?. Ama bizim projenin h?zla ve ba?ar?yla hayata gemesi ?talyan?n da dikkatini ekti. ?imdi bizim projeyi ok daha yak?ndan takip ediyorlar. O zaman belki de Ferroli Trkiye sayesinde, Sistek yaz?l?m ihra eder bir ?irket haline gelebilir.

H.a?r? Ero?lu: Tamam?n? ve hatta daha fazlas?n? kar??lad???n? syleyebilirim. Mesela ?u an bir a?r? merkezimiz var. E?er bizi ilk aray???n?z de?ilse telefonunuza cevap verildi?i anda operatrmzn ekran?nda tm kontak bilgileriniz ve kulland???n?z Ferroli marka cihazlar?n detaylar? daha siz hibir ?ey sylemeden beliriyor. Bugne kadar size telefonla veya servisler arac?l???yla verdi?imiz hizmetlerin listesi de sizin profiliniz alt?nda tutuluyor. Yani benzer bir sorun mu yoksa yeni bir m?teri talebi mi oldu?unu an?nda anlayabiliyoruz. Di?er taraftan ba?ta ar?za raporlar? olmak zere tm raporlar? istedi?imiz formatta alabiliyoruz, hak edi?leri grebiliyoruz, servis e?itimlerini takip edebiliyoruz, tm Trkiyedeki bayilerimiz ve servislerimizle mesajla?abiliyoruz. Bu yaz?l?m?n yapabildiklerini grdke yeni hayallerimizi de kurguluyoruz. Sistek ile al??man?n en gzel yan? herhangi bir fikir geli?ti?inde kar??n?zda bir direncin olu?mamas?, olmaz veya yap?lamazcevaplar? yerine ara?t?ral?m, deneyelim cevab?n? alman?z.