Trkiyenin ilk kad?n sava? pilotu ve Atatrkn manevi ocu?u Sabiha Gkenin ad?n? ta??yan ?stanbulun ikinci uluslararas? havaalan? 2001 y?l? ba?lar?nda faaliyete gemi?tir.

??letici firma HEA?, havaalan?ndaki mali ve ticari operasyonlar?n yrtlmesi iin SistekTOTAL ??letme Ynetim Bilgi Sistemini ihtiyaca en uygun zm olarak semi?tir. SistekTOTALin tercih edilmesindeki ana nedenleri HEA? Mali ??ler Ba?kan? Say?n Vedat Alt?nel ?u szlerle a?kl?yor; Biz, bilgi i?lem zm aray???na ba?lad???m?zda, bu amala bir al??ma grubu kurduk. Bu al??ma grubu, Trkiyede pazarlanmakta olan yerli veya yabanc? dikkate de?er yaz?l?m zmlerini ayr?nt?l? olarak inceledi. Sonuta, Sistek taraf?ndan geli?tirilen SistekTOTAL ??letme Ynetim Bilgi Sisteminin i?letmemiz iin en uygun zm oldu?una karar verildi. Bu seimde, rnn esnek ve parametrik olmas?, h?zl? bir ?ekilde kurulup kullan?ma al?nabilmesi en nemli etkenler olmu?tur. nk, implementasyon iin nmzde ok fazla zaman kalmam??t?. Ayr?ca, havaalan?n?n ihtiyalar? do?rultusunda baz? zel modllerin yaz?lmas? gerekmekteydi. En son teknolojik olanaklar? kullanabilmek ana hedeflerimizden birisiydi. Operasyonlar?m?z?n bir k?sm?nda radyo frekansl? (RF) el terminalleri kullanmak gerekmekteydi. Btn bu say?lan konularda Sistekin uzun y?llard?r deneyim sahibi olmas? ve istenilen zm Adan Zye anahtar teslimi olarak sa?layabilmesi rahat karar verebilmemizi sa?lam??t?r.

Sabiha Gken Uluslararas? Havaalan?nda standard olarak kullan?lacak olan SistekTOTAL genel muhasebe, cari i?lemler, kasa, banka, ek, senet, masraf yerleri muhasebesi modlleri ilk nce devreye al?nm??t?r. SistekTOTAL, Trk mevzuat?na yzde yz uyumlu olarak geli?tirildi?inden, mali modllerin kullan?m?nda herhangi bir sorunla kar??la??lmam??t?r.

Projenin ba?lang? a?amas?nda yap?lan i?lerden birisi de, btn demirba?lar?n barkodlanarak kay?t ve takip alt?na al?nmas? olmu?tur. Sistem yard?m?yla, binlerce demirba??n k?sa srede veritaban?na girilmesi, lokasyon baz?nda durumlar?n?n tesbiti i?lemlerinin yap?labilmesi sa?lanm??t?r. Demirba? takibinin kolay, h?zl? ve hatas?z yap?labilmesi amac?yla lazer barkod okuyuculu Symbol PDT3100 batch el terminallerinden yararlan?lmaktad?r. Barkodlu demirba? ve lokasyon etiketleri, Datamax termal transfer yaz?c?larda bas?lmaktad?r. Demirba?lar?n personele sreli veya sresiz zimmetleme i?lemi yap?labilmekte, zimmet sresi dolanlar?n veya i?ten ayr?lanlar?n zimmetli demirba?lar? detayl? olarak izlenebilmektedir. Bu kapsamda, demirba?lar?n konuldu?u ayniyat deposunun takibi de gerekle?tirilmektedir. Demirba?lar?n ve di?er sabit k?ymetlerin yeniden de?erleme ve amortisman hesaplamalar? yap?larak, ilgili muhasebe hesaplar?na otomatik olarak kaydedilmektedir.

Havaalan? ierisinde, gmrkl mallar?n depoland??? 5 adet antrepo bulunmaktad?r. Burada, yurt d???ndan gelen veya yurt d???na gidecek m?teri mallar? iin ardiye hizmeti ve ta??ma, ykleme gibi hizmetler verilmektedir. Mallar?n antrepolardaki adreslere yerle?tirilmesi ve teslim edilirken adreslerinden al?nmas? radyo frekansl? (RF) el terminalleri yard?m?yla yap?lmaktad?r. Kullan?lan Symbol PDT6840 RF el terminalleri ile, antrepolarda yap?lan her trl i?lem radyo dalgalar? yard?m?yla an?nda server bilgisayardaki veritaban?na kaydedilmektedir.

HEA? iin zel olarak tasarlanan Yer Hizmetleri Modl, k?sa srede tamamlanarak kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Bu modl ierisinde, alanda verilen her trl hizmetler ayr?nt?l? biimde tan?mlanabilmekte, istenilen para biriminde fiyat tarifeleri olu?turulabilmektedir. M?terilerle yap?lan szle?melere ba?l? olarak, faturalaman?n zaman? geldi?inde dzenli olarak yap?labilmesi sa?lanm??t?r. Kesilen faturalar ile al?nan demelerin kar??l?kl? e?le?tirilmesi ile do?acak vade fark? hesaplamalar? rahatl?kla yap?labilmektedir.

??letmenin nemli i?lerinden birisi olan sat?nalma operasyonlar? da sistem ierisinde entegre biimde yrtlmektedir. Sat?nalma sipari?lerinin sisteme girilmesinden ba?layarak, sipari?in onaylanmas?, gelen mallar?n irsaliye belgesi zerinden teslim al?nmas?, eksik, fazla, hasarl? mal tespiti, irsaliye ve sipari?in e?le?tirilerek kapat?lmas? i?lemleri kolayca gerekle?tirilmektedir.

SistekTOTAL ??letme Ynetim Bilgi Sistemi ile Sabiha Gken Uluslararas? Havaalan?n?n ?u andaki ihtiyalar?na sa?l?kl? ve kal?c? zm getirilmi?tir. Ancak, bir yandan m?teri talepleri, te yandan ileti?imin artmas?yla klen dnyada giderek artan rekabet ok k?sa sre sonra yeni ihtiyalar?n do?mas?na neden olacakt?r. Sistekin kurumsal bilgi sistem zmlerindeki deneyim ve birikimi, ileride ortaya ?kacak olan ihtiyalara da tek kaynaktan ve entegre zm bulabilme olana?? vermektedir.

SAB?HA GKEN ULUSLARARASI HAVAALANI
Sabiha Gken Uluslararas? Havaalan? toplam 655 hektarl?k alan zerine kuruludur. Ba?lang?ta y?lda 3.5 milyon ki?iye hizmet vermesi planlanan alanda 3000 metre uzunlu?unda 45 metre geni?li?inde 2 uu? pisti, 55 ua??n park edebilece?i apron, 12 sat?? ma?azas?, 3 byk duty-free, 3 bar ve 2 restaurant bulunmaktad?r. Ayr?ca, 5 adet, toplam 7 bin metrekare bykl?nde gmrkl depo yer almaktad?r. Havaalan?, Savunma Sanayii Mste?arl???, TUSA?, THK, Trk Silahl? Kuvvetlerini Glendirme Vakf?, Havelsan ve Aselsan kurumlar?n?n ortakla?a kurdu?u Havaalan? ??letme ve Havac?l?k Endstrileri A.?. (HEA?) firmas? taraf?ndan i?letilmektedir.